ПОЛОЖЕННЯ  про планово-фінансовий відділ управління фінансів та бухгалтерської звітності ДЖКГ ММР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про планово-фінансовий відділ

управління фінансів та бухгалтерської звітності

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Планово-фінансовий відділ (далі – відділ) входить до складу управління фінансів та бухгалтерської звітності (далі – управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правові відносини в галузі житлово-комунального господарства та Положенням про управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Організовує роботу по складанню й виконанню бюджету департаменту ЖКГ відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” й Бюджетного кодексу України.

2.2. Розглядає пропозиції бюджетних запитів управлінь департаменту ЖКГ щодо утримання житлово-комунального господарства та штатні розписи управлінь та відділів департаменту ЖКГ.

2.3. Складає річний розпис бюджетних витрат департаменту ЖКГ з помісячним розподілом, забезпечує його виконання, приймає рішення про перерозподіл бюджетних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, вносить у встановленому порядку зміни до бюджетних витрат департаменту ЖКГ за погодженням з департаментом фінансів Миколаївської міської ради.

2.4. Оперативно аналізує стан бюджетних витрат департаменту ЖКГ, затверджених міською радою, та облік змін, що вносяться в установленому порядку до бюджету міста.

2.5. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень координує фінансування заходів для утримання та розвитку житлово-комунального господарства, працівників департаменту ЖКГ, інших заходів.

2.6. Здійснює аналіз виконання кошторису департаменту ЖКГ, готує інформаційні матеріали, доповідні секретарю міської ради, міському голові, заступникам міського голови, директору, міській раді і виконкому міської ради про хід та підсумки виконання кошторису департаменту ЖКГ, а також пропозиції про збільшення надходжень фінансових коштів.

2.7. Згідно з діючим законодавством та в межах своїх повноважень здійснює контроль за витрачанням коштів, виділених департаменту ЖКГ з бюджету міста.

2.8. Надає пропозиції, що стосуються вдосконалення структури департаменту ЖКГ, та здійснює контроль за витрачанням коштів на їхнє утримання.

2.9. Організовує своєчасний і якісний розгляд та вирішення пропозицій з питань заяв і скарг громадян та підприємств, установ і організацій з питань формування бюджету, вживає заходів щодо усунення причин їх виникнення.

2.10. Розробляє проекти нормативно-правових актів (зміни до рішення міської ради про місцевий бюджет тощо), пов’язаних з виконанням покладених на відділ функцій.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління – начальник відділу       – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Одержує від управлінь і відділів департаменту ЖКГ, установ, підприємств і організацій, які працюють на ринку житлово-комунальних послуг матеріали для складання проекту бюджету департаменту ЖКГ, а також інші матеріали і звітні дані, необхідні для складання звіту про виконання бюджету.

4.2. Обмежує, а в необхідних випадках – припиняє фінансування установ, підприємств і організацій, з якими укладено господарські договори, за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів та іншої встановленої звітності, доповідає про це директору департаменту ЖКГ.

4.3. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву департаменту ЖКГ про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників департаменту ЖКГ, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень, вживає заходів з підвищення кваліфікації підпорядкованих працівників та вирішує інші питання службової діяльності в межах законодавства.

4.4. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення, створення необхідних виробничих, житлових і побутових умов для працівників відділу.

4.5. Взаємодіє при виконанні покладених на відділ функцій з іншими місцевими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, а також місцевими податковими адміністраціями та управлінням Державного казначейства у місті Миколаєві.

4.6. Забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання корупції.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Вимагати від підприємств, що перебувають у комунальній власності і працюють у галузі житлово-комунального господарства, надання статистичної звітності та інших матеріалів, які стосуються питань діяльності департаменту ЖКГ в межах наданих повноважень.

5.2. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.3. Одержувати від управлінь і відділів департаменту ЖКГ матеріали, необхідні для здійснення робіт щодо закріплених за відділом завдань.

5.4. Виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку.

5.5. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

5.6. Начальник відділу має право клопотати перед начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.7. Відділу надаються інші права, які належать до його компетенції.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104