ПОЛОЖЕННЯ про службу оперативного реагування 1588

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу оперативного реагування 1588

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Служба оперативного реагування 1588 департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – служба 1588) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), підзвітна та підконтрольна директору департаменту ЖКГ, підпорядкована безпосередньо заступнику директора департаменту ЖКГ.

1.2. Служба 1588 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою роботи служби 1588 є:

2.1.1. Координація дій різних організацій, підприємств, служб при виникненні аварійних ситуацій для своєчасної їх ліквідації, а також організація контролю, оперативного реагування на пропозиції, звернення та скарги громадян з питань житлово-комунального обслуговування населення та інших питань забезпечення життєдіяльності міста.

2.1.2. Координація дій диспетчерських служб, підприємств, організацій та установ міста, управлінь та відділів департаменту ЖКГ та адміністрацій районів Миколаївської міської ради при виконанні необхідних заходів під час ліквідації наслідків стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

2.1.3. Організація та контроль за своєчасним вирішенням житлово-комунальними підприємствами міста дій за зверненнями громадян, що потребують термінових рішень.

2.2. Оперативне надання до уповноваженого органу міської ради якісних інформаційних матеріалів про діяльність служби 1588 для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Службу 1588 очолює начальник. Всі працівники служби 1588 призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник служби 1588 безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ.

3.3. До складу служби 1588 входять:

начальник служби 1588                                                        – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 9

3.4. Обов’язки працівників служби 1588 регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція служби 1588

 

4.1. Службі 1588 оперативно підпорядковані всі аварійні та чергові служби міста незалежно від відомчого підпорядкування.

4.2. В особливих випадках – при стихійних лихах, епідеміях, епізоотіях, пожежах, інших надзвичайних ситуаціях, працівник служби 1588 вживає заходів від імені керівництва департаменту ЖКГ для термінового вирішення питання.

4.3. Бере участь у підготовці і виконанні заходів виконавчих органів міської ради по забезпеченню взаємодії міських служб при ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій, вживає необхідних заходів щодо забезпечення державного та громадського порядку, життєдіяльності підприємств, організацій та установ, порятунку життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей.

4.4. Вимагає від посадових осіб організацій, підприємств та установ забезпечення виконання законодавства по розгляду звернень громадян і виконання необхідних заходів щодо вирішення їх питань.

4.4.1. За необхідності доповідає міському голові та його заступникам про виявлені факти зволікання, бюрократизму та безвідповідальності.

4.5. Щодня доповідає директору департаменту ЖКГ про обстановку в місті в сфері ЖКГ та благоустрою.

4.6. Надає на апаратних нарадах міському голові, заступникам міського голови, керівникам виконавчих органів міської ради, установ та підприємств узагальнені дані з проблемних питань життєзабезпечення міста.

4.7. Організовує систематизований обмін і збереження інформації, яка надійшла до служби 1588, а також нормативних актів, законів та довідкових матеріалів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування у випадках стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

 

5. Права служби 1588

 

5.1. Начальник служби 1588 має право:

- клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників служби та про притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;

- вимагати від начальників управлінь та відділів, інших підрозділів дані, необхідні для виконання роботи з наданих службі 1588 завдань;

- отримувати від посадових осіб в порядку, встановленому чинним законодавством, документи, довідки та іншу інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків;

- вживати заходів щодо списання з балансу застарілого та непридатного для подальшого використання обладнання згідно з діючим законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності служби 1588

 

6.1. Служба 1588 утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники служби 1588 департаменту ЖКГ є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб служби 1588

 

7.1. Посадові особи служби 1588 повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи служби 1588 несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ координації та громадських зв’язків

департаменту житлово-комунального

господарства Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ координації та громадських зв’язків департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства  Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є підзвітним і підконтрольним директору департаменту ЖКГ та підпорядкованим заступнику директора департаменту ЖКГ.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування в сфері житлово-комунального господарства.

2.2. Забезпечує інформаційно-аналітичне супроводження процесів реформування ЖКГ, узагальнення та аналіз ситуації на ринку комунальних послуг, здійснює взаємодію та зв’язок з громадськістю щодо питань діяльності департаменту ЖКГ.

2.3. Оперативно надає до уповноваженого виконавчого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ, інформації для оприлюднення та розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

2.4. Створює систему взаємодії структурних підрозділів департаменту ЖКГ для забезпечення комплексного розвитку міської інфраструктури.

2.5. Узагальнює інформацію для відповідей на запити, та звітів з усіх напрямків діяльності департаменту ЖКГ.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 1

спеціаліст 1 категорії                                                            – 1

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Аналіз ситуації у сфері ЖКГ міста Миколаєва:

4.1.1. Організація проведення опитування населення міста, анкетування, соціологічних досліджень на предмет задоволення мешканців міста житлово-комунальними послугами, використання наявної законодавчої бази для забезпечення громадського контролю у сфері ЖКГ,  прав громадян на створення органів самоорганізації населення, об’єднань власників багатоквартирних будинків.

4.1.2. Аналіз матеріалів ЗМІ у сфері ЖКГ. Готує відповідні пропозиції щодо реагування на критичні статті, новини тощо.

4.1.3. Висвітлення ходу реалізації інвестиційних та технічних проектів у ЖКГ.

4.1.4. Одержує, аналізує та узагальнює інформацію довідково-аналітичного характеру від структурних підрозділів департаменту ЖКГ.

4.2. Робота з громадськістю та ЗМІ:

4.2.1. Інформування населення про систему управління ЖКГ міста.

4.2.2. Вироблення інформаційної стратегії реалізації Програми реформування ЖКГ у місті Миколаєві.

4.2.3. Організація інформаційних кампаній.

4.2.4. Співпраця з місцевим та всеукраїнським телебаченням, радіо, використання можливості електронних сайтів, редакцій місцевих та республіканських газет, багатотиражних видань для висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування і подій, які відбуваються у місті в сфері ЖКГ.

4.2.5. Організація та проведення круглих столів з питань проблем житлово-комунального господарства у місті Миколаєві.

4.2.6. Оперативна підготовка матеріалів для розміщення в газеті міської ради “Вечерний Николаев”, інших друкованих ЗМІ, теле- і радіокомпаніях області, міста тощо, матеріалів інформаційного характеру про події в сфері ЖКГ та участь у них міської влади.

4.3. Узагальнення звітів з усіх напрямків діяльності департаменту ЖКГ.

4.3.1. Підготовка, оприлюднення статей стосовно діяльності департаменту ЖКГ.

4.3.2. Наповнення інформацією веб-сайту Миколаївської міської ради, департаменту ЖКГ та веб-сайту Е-дата стосовно його діяльності.

4.4. Забезпечення інформативності стосовно результатів діяльності департаменту ЖКГ.

4.5. Участь в особистих прийомах громадян у керівників департаменту ЖКГ та прямих ефірах, за дорученням.

 

5. Права відділу

 

5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104