ПОЛОЖЕННЯ про управління фінансів та бухгалтерської звітності

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління фінансів та бухгалтерської звітності

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління фінансів та бухгалтерської звітності (далі – управління) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим директору департаменту ЖКГ.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основним завданням управління є забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності й надання користувачам повної, достовірної інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів.

2.2. Організація роботи по складанню й виконанню бюджету департаменту ЖКГ відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” й Бюджетного кодексу України.

2.3. Здійснення обліку видатків коштів місцевого бюджету відповідно до затверджених кошторисів.

2.4. Складання річного розпису бюджетних витрат департаменту ЖКГ з помісячним розподілом, забезпечення його виконання, прийняття рішень про перерозподіл бюджетних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, внесення у встановленому порядку змін до бюджетних витрат департаменту ЖКГ за погодженням з департаментом фінансів Миколаївської міської ради.

2.5. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень координація фінансування заходів для утримання та розвитку житлово-комунального господарства, працівників департаменту ЖКГ, інших заходів.

2.6. Контроль за здійсненням всіх господарських операцій.

2.7. Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів та законністю проведених операцій.

2.8. Ведення обліку доходів і витрат по кошторисах спеціальних коштів і облік операцій з інших позабюджетних коштів.

2.9. Контроль щодо нарахування і виплати заробітної плати працівникам департаменту ЖКГ.

2.10. Проведення інвентаризації грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне визначення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку в межах департаменту ЖКГ.

2.11. Своєчасне подання повної інформації відповідному відділу департаменту ЖКГ, необхідної для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

2.12. Надання пропозицій, що стосуються вдосконалення структури департаменту ЖКГ, та здійснення контролю за витрачанням коштів на їхнє утримання.

2.13. Розроблення проектів нормативно-правових актів (зміни до рішення міської ради про місцевий бюджет тощо), пов’язаних з виконанням покладених на управління функцій.

 

3. Структура управління та організація роботи

 

3.1. Управління очолює начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності (далі – начальник управління), який призначається та звільняється з посади директором департаменту ЖКГ в порядку, визначеному законодавством.

3.1.1. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.1.2. До складу управління входять:

начальник управління                                                           – 1

відділ бухгалтерського обліку та звітності                           – 6

планово-фінансовий відділ                                                   – 4

3.2. Начальник управління має заступника начальника управління – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності й заступника начальника управління – начальника планово-фінансового відділу.

3.3. Обов’язки працівників управління визначаються відповідно до посадових інструкцій.

 

4. Компетенція управління

 

4.1. Одержує від управлінь і відділів департаменту ЖКГ, установ, підприємств і організацій, які працюють на ринку житлово-комунальних послуг, матеріали для складання проекту бюджету департаменту ЖКГ, а також інші матеріали і звітні дані, необхідні для складання звіту про виконання бюджету.

4.2. Обмежує, а в необхідних випадках – припиняє фінансування установ, підприємств і організацій, з якими укладено відповідні договори, за наявності фактів незаконного витрачання ними коштів та іншої встановленої звітності, доповідає про це директору департаменту ЖКГ.

4.3. Здійснює загальний контроль за веденням бухгалтерського обліку.

4.4. Координує і контролює цільове використання коштів згідно із затвердженими кошторисами.

4.5. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення, створення необхідних виробничих, житлових і побутових умов для працівників управління.

4.6. Взаємодіє при виконанні покладених на відділ функцій з іншими місцевими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, а також місцевими податковими адміністраціями, контролюючитми органами та управлінням Державного казначейства у місті Миколаєві.

4.7. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань управління.

 

5. Права управління

 

Управління має право:

5.1. Вимагати від підприємств, що перебувають у комунальній власності і працюють у галузі житлово-комунального господарства, надання статистичної звітності та інших матеріалів, які стосуються питань діяльності департаменту ЖКГ, в межах наданих повноважень.

5.2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб департаменту ЖКГ та представників підприємств, установ та організацій, з якими укладено договори підряду, необхідну для обліку та розрахунків документацію.

5.3. Надавати керівництву інформацію про відсутність або ненадання відповідальними особами документів та інших матеріалів, необхідних для вирішення питань з оплати за виконання робіт, товарів та послуг.

5.4. Скликати наради з питань, що належать до компетенції управління.

5.5. Начальник управління має право клопотати перед директором департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників управління та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104