ПОЛОЖЕННЯ про управління комунального господарства міста

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління комунального господарства міста

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – управління) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ).

1.2. Управління у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним безпосередньо директору департаменту ЖКГ.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про державну службу”, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент ЖКГ та даним Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Основною метою діяльності управління є:

2.1.1. Забезпечення належного утримання об’єктів комунального призначення (дороги, тротуари (окрім приватного сектору), мережі зливової каналізації, мости, мережі зовнішнього освітлення, технічні засоби організації дорожнього руху, кладовища) (далі – об’єкти комунального господарства), що належать до комунальної власності Миколаївської міської ради, планомірного розвитку комунального господарства та задоволення у повному обсязі потреб населення з надання якісних послуг з водо-, тепло-, електрозабезпечення та водовідведення.

2.1.2. Здійснення ефективної та сталої роботи підприємств комунального господарства з утримання об’єктів комунального призначення, забезпечення мешканців якісними комунальними послугами, дієвого контролю за виконанням інших нормативно-правових актів, які стосуються комунального господарства.

2.1.3. Здійснення координації роботи підпорядкованих комунальних підприємств (МКП “Миколаївводоканал”, КП ММР “ЕЛУ автодоріг”, КМ  ММР “ГДМБ”, КСМЕП, КП ММР “Миколаївська ритуальна служба”, КП ММР “Дорога”) (далі – комунальних підприємств), розробки пропозицій та заходів щодо ефективності їх роботи в напрямку розвитку об’єктів комунального господарства.

2.1.4. Здійснення співпраці з іншими органами, установами або організаціями незалежно від форми власності, які здійснюють діяльність в сфері комунального господарства, в будівництві, реконструкції, ремонті комунальних об’єктів, в межах договірних зобов’язань, та у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.1.5. Надання відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційних матеріалів про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформації, необхідної для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура управління та організація роботи

 

3.1. Управління очолює заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління комунального господарства, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

3.2. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.3. До складу управління входять:

заступник директора департаменту ЖКГ –

начальник управління                                                           – 1

заступник начальника управління                                        – 1

відділ з експлуатації комунальних об’єктів                          – 5

відділ з координації діяльності комунального

господарства                                                                        – 3

3.4. Заступник директора департаменту ЖКГ – начальник управління має заступника.

3.5. Обов’язки працівників управління регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція управління

 

4.1. Здійснює оперативне управління комунальними підприємствами, які виконують роботи з утримання об’єктів комунального господарства, відповідно до укладених договорів; співпрацює з підприємствами незалежно від форми власності, які надають комунальні послуги мешканцям міста згідно з відповідними рішеннями уповноважених органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

4.2. Вносить пропозиції щодо здійснення радикальних економічних реформ на комунальних підприємствах, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці згідно з діючим законодавством.

4.3. Вивчає та вносить пропозиції щодо впровадження передових методів утримання об’єктів комунального господарства у місті Миколаєві.

4.4. Готує проекти рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, відповідно до повноважень управління, які стосуються покращання роботи з утримання об’єктів комунального господарства міста.

4.5. Вносить пропозиції щодо вдосконалення структури комунальних підприємств, які працюють у галузі комунального господарства. При необхідності організовує проведення конкурсів серед підприємств з визначення виконавця послуг на послуги з утримання об’єктів комунального господарства.

4.6. Координує придбання товарів, виконання робіт та послуг, які виконуються за державні кошти з напрямку діяльності управління.

4.7. Координує роботи щодо підготовки об’єктів комунального призначення міста до роботи в осінньо-зимовий період та надає інформацію з їх підготовки до узагальнення до секретаря міського штабу.

4.8. Проводить аналіз господарсько-фінансової діяльності комунальних підприємств та вносить пропозиції щодо поліпшення їх роботи.

4.9. Розглядає в установленому порядку пропозиції, заяви, скарги громадян, вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають по напрямках роботи управління.

4.10. У межах повноважень вживає необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, інших надзвичайних ситуацій в комунальному господарстві міста.

4.11. Взаємодіє з адміністраціями районів Миколаївської міської ради, управліннями та відділами виконавчих органів міської ради по  вирішенню питань стабільної роботи комунальних підприємств та надання ними якісних послуг.

4.12. Здійснює планування та координацію робіт з утримання, ремонту, реконструкції, будівництва об’єктів комунального господарства, та в межах укладених договорів – контроль за ефективним використанням за призначенням виділених бюджетних коштів.

4.13. Бере участь у комісії з приймання-передачі до комунальної власності міста комунальних об’єктів та мереж водо-, тепло-, електрозабезпечення, каналізації, розташованих на території міста, балансова належність яких не визначена.

4.14. Готує пропозиції до тендерного комітету для проведення  закупівель на виконання необхідних робіт, відповідно до плану фінансування по напрямках діяльності управління.

4.15. Планує, організовує і реалізовує заходи з водозабезпечення, водовідведення та очищення стічних вод у місті.

4.16. Організовує заходи з належного утримання та експлуатації об’єктів комунального господарства в межах повноважень.

4.17. Розробляє процедури і механізми з підвищення якості послуг, які надаються комунальними підприємствами. Надає інформацію про результати їх впровадження за результатами року на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

4.18. Координує діяльність підприємств усіх форм власності щодо благоустрою шляхом залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення.

4.19. Організовує діяльність з утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

4.20. У межах наданих повноважень вносить пропозиції з розробки проектів цільових програм соціально-економічного розвитку, бере участь в їх реалізації, розглядає інвестиційні проекти.

4.21. Виконує функції замовника з будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів на об’єктах комунального господарства, згідно із затвердженими міськими програмами, державним і міським бюджетним фінансуванням.

 

5. Права управління

 

5.1. Працівники управління мають право:

5.1.1. Давати оперативні завдання керівникам комунальних підприємств.

5.1.2. Вносити директору департаменту ЖКГ пропозиції щодо укладання та скасування контрактів з керівниками комунальних підприємств.

5.1.3. Отримувати від комунальних підприємств інформацію з використання бюджетних коштів цільового призначення, в межах укладених договорів.

5.1.4. Розробляти і погоджувати положення про управління, відділи та посадові інструкції керівників і спеціалістів управління.

5.1.5. Розподіляти обов’язки між працівниками управління.

5.1.6. Вносити пропозиції щодо нагородження керівників комунальних підприємств, та працівників управління. Готувати подання щодо їх притягнення до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.1.7. Регулювати роботу управління щодо його ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються напрямків діяльності управління.

5.1.8. Організовувати, регулювати та контролювати своєчасний та якісний розгляд працівниками управління звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності управління, а також підготовку відповідних проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.

5.1.9. Вести особистий прийом громадян.

5.1.10. Забезпечувати дотримання працівниками управління діючого законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та запобігання корупції.

5.1.11. Здійснювати інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

 

6.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

6.2. Працівники управління є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104