ПОЛОЖЕННЯ про відділ бухгалтерського обліку та звітності

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності

управління фінансів та бухгалтерської звітності

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності (далі – відділ) входить до складу управління фінансів та бухгалтерської звітності (далі –управління) департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) та безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Здійснює ведення бухгалтерського обліку від дня реєстрації до моменту ліквідації відділу.

2.2. Забезпечує контроль за здійсненням всіх господарських операцій, забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

2.3. Забезпечує цільове використання коштів згідно із затвердженими кошторисами в межах компетенції відділу.

2.4. Здійснює попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням документів та законністю проведених операцій.

2.5. Веде облік доходів і витрат по кошторисах спеціальних коштів і облік операцій з інших позабюджетних коштів.

2.6. Здійснює нарахування і виплату заробітної плати працівникам департаменту ЖКГ.

2.7. Проводить інвентаризацію грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне визначення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку.

2.8. Складає звітність за встановленими формами та у відповідні терміни.

2.9. Здійснює своєчасний і правомірний розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, вживає заходів щодо усунення причин, що викликають скарги.

2.10. Надає відповідному відділу департаменту ЖКГ інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради, а також інформацію, необхідну для наповнення та публікації на сайті Е-дата, згідно з чинним законодавством.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Заступник начальника управління - начальник  відділу безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

3.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління – начальник відділу       – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

спеціаліст 1 категорії                                                            – 2

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Основним завданням відділу є забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітності й надання користувачам повної, достовірної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

4.2. Здійснення обліку видатків коштів місцевого бюджету відповідно до затверджених кошторисів.

4.3. Одержання від управлінь і відділів департаменту ЖКГ, установ, підприємств і організацій, які працюють на ринку житлово-комунальних послуг матеріалів і звітних даних, необхідних для складання звіту про виконання бюджету.

4.4. Вирішення питань матеріально-технічного забезпечення, створення необхідних виробничих, житлових і побутових умов для працівників відділу.

4.5. Взаємодія при виконанні покладених на відділ функцій з іншими місцевими органами виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, а також місцевими податковими адміністраціями, контрольно-ревізійною службою та управлінням Державного казначейства у місті Миколаєві.

4.6. Забезпечення захисту державних таємниць у напрямах діяльності департаменту ЖКГ у відповідності до чинного законодавства.

4.7. Забезпечення дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб департаменту ЖКГ та представників підприємств, установ та організацій, з якими укладено договори підряду, необхідну для обліку та розрахунків документацію.

5.2. Надавати керівництву інформацію про відсутність або ненадання відповідальними особами документів та інших матеріалів, необхідних для вирішення питань з оплати за виконання робіт, товарів та послуг.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Одержувати від управлінь і відділів департаменту ЖКГ матеріали, необхідні для здійснення робіт щодо закріплених за відділом завдань.

5.5. Виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

5.7. Начальник відділу має право клопотати перед начальником управління з приводу нагороди працівників відділу та про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.8. Відділу надаються інші права, які належать до його компетенції.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104