ПОЛОЖЕННЯ про відділ кадрів та юридичного забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрів та юридичного забезпечення

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ кадрів та юридичного забезпечення департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим директору департаменту ЖКГ.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Кодексом законів про працю, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Забезпечує вирішення питань стосовно кадрової роботи (призначення, проходження служби в органах місцевого самоврядування та звільнення з посад. Ведення особових справ, трудових книжок працівників департаменту ЖКГ, зберігання посадових інструкцій всіх працівників та усіх наказів департаменту ЖКГ).

2.2. Організує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міської ради, її виконавчих органів, працівниками департаменту ЖКГ під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту ЖКГ.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Робота з кадрами:

4.1.1. Ведення, облік, зберігання трудових книжок та особових справ працівників.

4.1.2. Обчислення стажу роботи на державній службі та на службі в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складання графіків щорічних відпусток.

4.1.3. Підготовка проектів наказів з особового складу департаменту ЖКГ та проектів наказів про відпустки та відрядження. Реєстрація усіх наказів по департаменту ЖКГ

4.1.4. Підготовка проектів розпоряджень міського голови, пов’язаних зі структурою департаменту ЖКГ.

4.1.5. Оформлення і видача службових посвідчень та довідки з місця роботи працівника, проведення оформлення листків тимчасової непрацездатності.

4.1.6. Здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору на зайняття посади в департаменті ЖКГ.

4.1.7. Координація стажування працівників, з метою поглиблення професійних знань.

4.1.8. Організація проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань.

4.1.9. Підготовка державної статистичної звітності та необхідних звітів до центру зайнятості з кадрових питань.

4.1.10. Підготовка матеріалів для формування кадрового резерву.

4.1.11. Організація роботи з питань військового обліку.

4.1.12. Підготовка та контроль документації з питання присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування.

4.1.13. Надання пропозицій, що стосуються вдосконалення структури департаменту ЖКГ

4.1.14. Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснень, прийом громадян, що належать до кадрових питань.

4.2. Юридичний супровід:

4.2.1. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів міської ради, її виконавчих органів, працівниками цих органів під час покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

4.2.2. Надання пропозицій щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності департаменту ЖКГ.

4.2.3. Надання письмових та усних консультацій працівникам департаменту ЖКГ з правових питань, віднесених до компетенції відділу.

4.2.4. Розробка або надання допомоги в розробці нормативно-правових актів та інших документів правового характеру відділами та управліннями департаменту ЖКГ.

4.2.5. Організація та ведення претензійної та позовної роботи.

4.2.6. Перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства проектів рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови, наказів директора департаменту ЖКГ, протоколів, інших правових документів, які готуються працівниками департаменту ЖКГ, та їх візування за наявності погодження цих проектів керівниками відділів, управлінь.

4.2.7. Підготовка висновків з правових питань, які виникають в процесі діяльності департаменту ЖКГ.

4.2.8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок. Підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень і пропозицій щодо їх усунення, аналіз причин їх виникнення.

4.2.9. Представлення за дорученням міського голови, секретаря міської ради, директора департаменту ЖКГ у встановленому законом порядку інтересів міської ради, її виконавчих органів в судах різних інстанцій на підставі відповідних довіреностей, та в інших органах при розгляді правових питань і спорів, підготовка необхідних для цього матеріалів.

4.2.10. Аналіз результатів розгляду судових справ, внесення керівництву пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення виконавчих органів міської ради.

43.11. Сприяння своєчасному вжиттю заходів по розгляду, аналізу причин порушення чинного законодавства за зверненнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами Господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

 

5. Права відділу

 

5.1. Працівники відділу мають право:

- вносити на розгляд керівництву департаменту ЖКГ пропозиції щодо вдосконалення роботи кадрової служби в органах місцевого самоврядування з питань, що стосуються його діяльності;

- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед директором департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників відділу та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104