ПОЛОЖЕННЯ про відділ з координації державних закупівель ДЖКГ ММР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з координації державних закупівель

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з координації державних закупівель департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ), є підзвітним і підконтрольним директору департаменту ЖКГ та підпорядкованим безпосередньо заступнику директора департаменту ЖКГ.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Робота по формуванню державних закупівель, складанню річних планів на проведення торгів.

2.2. Здійснення заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету, а саме:

- підготовка тендерної документації та організація проведення торгів;

- публікація оголошень про заплановані закупівлі та результатів про проведені закупівлі;

- ведення звітності про закупівлю товарів, робіт і послуг;

- підготовка матеріалів для вирішення спорів, що стосуються процедурних питань проведення торгів;

- перевірка договорів, в тому числі тих, які укладаються в результаті проведення закупівель, на відповідність їх діючому законодавству.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Усі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту ЖКГ.

3.3. Структура відділу:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться:

4.1. Підготовка й проведення засідань тендерного комітету  департаменту ЖКГ.

4.2. Здійснення заходів щодо координації закупівель товарів, робіт та послуг, а саме:

- підготовка матеріалів на засідання тендерного комітету;

- складання річних планів закупівель та оприлюднення додатків до них;

- підготовка матеріалів для вирішення спорів, що стосуються процедурних питань проведення торгів;

- участь у складанні планів роботи відділу з координації державних закупівель.

4.3. Координація та контроль щодо придбання товарів, виконання робіт та надання послуг, які виконуються за бюджетні кошти з напрямку діяльності відділу.

4.4. Участь в роботі з укладання тендерних господарських договорів, підготовки висновків щодо відповідності їх вимогам діючого законодавства.

4.5. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, які стосуються процедури закупівель. Підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень і пропозицій щодо їх усунення, аналіз причин їх виникнення, що стосується тендерних закупівель.

4.6. Сприяння своєчасному вжиттю заходів по розгляду, аналізу причин порушення чинного законодавства за окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами Господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів, що стосується проведення тендерних закупівель.

4.7. Надання інформації виконавчим органам міської ради та іншим підприємствам та організаціям в межах компетенції відділу.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ має право:

- одержувати від виконавчих органів міської ради, управлінь і відділів департаменту ЖКГ матеріали, необхідні для здійснення робіт щодо закріплених за відділом завдань;

- виносити на розгляд міської ради, виконкому міської ради питання службової діяльності, що потребують вирішення в установленому регламентом і законодавством порядку;

- вносити пропозиції щодо змін до Положення про відділ у визначеному порядку;

- відділу надаються інші права, які належать до його компетенції.

5.2. Начальник відділу має право клопотати перед заступником директора департаменту ЖКГ з приводу нагороди працівників відділу та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за невжиття необхідних заходів щодо виконання покладених на нього функцій і завдань.

Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Відділ несе відповідальність:

- за своєчасне і повне виконання покладених функцій, здійснення контролю за виконанням завдань, доручених відділу в межах своїх повноважень і відповідальності;

- за виконання вимог цього Положення.

7.4. Начальник відділу відповідає:

- за ефективне керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ функцій і завдань, визначає ступінь відповідальності посадових осіб відділу;

- за стан трудової та виконавчої дисципліни, навчання і професійну підготовку підлеглих;

- організацію роботи, документацію відділу, контроль за своєчасним виконанням контрольних документів, додержанням вимог чинного законодавства у роботі із зверненнями громадян;

- за додержання працівниками відділу вимог законодавства України з протидії корупції.

7.5. Критеріями оцінки роботи відділу є:

- стан роботи з виконання законодавства України, підзаконних актів, рішень міської ради та виконкому міської ради, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень міського голови з питань державних закупівель;

- повнота і якість розроблення документації конкурсних торгів, річних планів та інших документів відповідно до вимог чинного законодавства;

- якісне та своєчасне виконання покладених на відділ завдань, функціональних обов’язків.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у визначеному порядку.

 

______________________________________________________

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104