ПОЛОЖЕННЯ  про загальний відділ  ДЖКГ ММР

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 10 березня 2017

№ 56р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про загальний відділ

департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Загальний відділ департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – відділ) входить до складу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – департамент ЖКГ) є підзвітним і підконтрольним директору департаменту ЖКГ, підпорядкованим заступнику директора департаменту ЖКГ (далі – заступник директора департаменту ЖКГ).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент житлово-комунального господарства, Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді та її виконавчих органах та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

Відділ у межах своєї компетенції:

2.1. Виконує завдання, що стоять перед департаментом ЖКГ, щодо забезпечення відповідно до діючих нормативних актів організації діловодства у департаменті ЖКГ, контролю за термінами надходження і доведення кореспонденції до виконавців та контролю за термінами виконання документів, що надійшли до департаменту ЖКГ.

2.2. Забезпечує реалізацію конституційного права громадян на звернення, належного розгляду звернень громадян та організації особистого прийому громадян  директором департаменту ЖКГ та його заступниками.

2.3. Надає методичну допомогу у діловодстві та організації роботи зі зверненнями громадян в управліннях і відділах департаменту ЖКГ.

2.4. Оперативно надає до уповноваженого виконавчого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність департаменту ЖКГ для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. Відділ очолює начальник. Всі працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади директором департаменту ЖКГ у порядку, визначеному законодавством.

3.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директору департаменту ЖКГ.

3.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                 – 1

заступник начальника відділу                                               – 1

головний спеціаліст                                                              – 2

спеціаліст 1 категорії                                                            – 4

3.4. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

 

4. Компетенція відділу

 

4.1. Приймає, реєструє і передає за призначенням вхідну кореспонденцію, внутрішню документацію департаменту ЖКГ, реєструє і відправляє вихідну кореспонденцію.

4.2. Складає зведену номенклатуру справ департаменту ЖКГ. Здійснює збереження документів департаменту ЖКГ, готує справи для здачі в архів.

4.3. Здійснює контроль за виконанням резолюцій директора департаменту ЖКГ та його заступників згідно з установленими термінами на документах.

4.4. За дорученням заступника директора департаменту ЖКГ перевіряє стан діловодства і контролю в управліннях та відділах департаменту ЖКГ, надає їм методичну допомогу в роботі з документами.

4.5. Виконує інформаційну обробку на персональному комп’ютері кореспонденції та інформаційного архіву.

4.6. Забезпечує реєстрацію звернень громадян, вивчення змісту та своєчасну передачу їх на розгляд  директору департаменту ЖКГ, заступників директора департаменту, начальників управлінь.

4.7. Організовує особистий прийом громадян директором департаменту ЖКГ, його заступниками та начальниками управлінь. Отримує від відділів та управлінь департаменту ЖКГ довідки, пояснення та інші матеріали, необхідні для здійснення прийому громадян.

4.8. Веде діловодство щодо звернень громадян у порядку, який встановлюється відповідними нормативними документами, здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень громадян управліннями, відділами департаменту ЖКГ.

4.9. Аналізує письмові та усні звернення громадян до директора департаменту ЖКГ та його заступників, начальників управлінь, інформує керівництво про стан цієї роботи, вносить пропозиції щодо її вдосконалення.

4.10. Забезпечує реєстрацію та контролює електронні звернення, які надійшли на сайт Миколаївської міської ради, та звернення, які надходять на “Урядову гарячу лінію” Державної установи “Урядовий контактний центр”.

4.11. Забезпечує реєстрацію та контроль інформаційних запитів, які надійшли до департаменту ЖКГ.

4.12. Інформує директора департаменту ЖКГ та його заступників про факти порушення виконавчої дисципліни та неналежного ставлення до розгляду звернень громадян посадовими особами в управліннях та відділах департаменту ЖКГ.

4.13. Надає методичну допомогу управлінням та відділам департаменту ЖКГ в організації та проведенні роботи зі зверненнями громадян, здійснює перевірку стану роботи зі зверненнями громадян у підрозділах департаменту ЖКГ.

 

5. Права відділу

 

Спеціалісти відділу мають право:

5.1. Одержувати в установленому порядку від директора департаменту ЖКГ, заступників директора, начальників управлінь, начальників відділів необхідну інформацію для виконання покладених на відділ завдань.

5.2. Перевіряти та аналізувати стан роботи з організації діловодства і контролю за термінами виконання документів, що надійшли до департаменту ЖКГ, стан роботи зі зверненнями громадян в управліннях та відділах департаменту ЖКГ.

5.3. Користуватися бланками встановленого зразка (бланки міського голови, бланки виконавчого комітету міської ради, бланки міської ради, бланки розпоряджень міського голови, бланки рішень виконавчого комітету міської ради, бланки рішень міської ради).

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104