ПОЛОЖЕННЯ про управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об’єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради:

 

 

 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об’єктів та житла при департаменті житлово–комунального господарства Миколаївської міської ради (далі управління) діє відповідно до Положення про департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

 2. Управління являється підрозділом, який підпорядковується у своїй діяльності – директору департаменту ЖКГ.

 3. Управління очолює начальник управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об’єктів та житла при департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (далі – начальник управління), який призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора департаменту ЖКГ відповідно до законодавства.

 4. Управління утримується за рахунок до 2,5 відсотків коштів відрахованих від загальної вартості об’єктів, як служба замовника, та виконує функції технічного замовника будівельно-монтажних робіт на об’єктах ЖКГ м. Миколаєва. Штатний розпис, кошторис та його розподіл на утримання управління затверджується директором департаменту ЖКГ, за поданням начальника управління.

 5. Управління у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, Указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, діючими законодавчими документами з капітального будівництва, капітального ремонту, будівельними нормами і правилами, іншими нормативними документами, а також даним Положенням.

 

 1. МЕТА

 

       2.1. Основною метою діяльності управління є забезпечення контролю за дотриманням підрядними організаціями проектних рішень та вимог нормативних документів стосовно якості будівельно-монтажних, ремонтних робіт і відповідності їх обсягів та вартості, передбаченою затвердженій проектно-кошторисній документації та договорами.

 

 

 1. ВНУТРІШНЯ СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

 

 1. До складу управління входять:

 

 • - Начальник управління                            -1

 • - Заступник начальника відділу               -2

 • Проектний відділ:                                     -5 

 • - начальник відділу                                   -1 

 • - заступник начальника відділу               -1 

 • - головний фахівець                                  -2  

 • - провідний фахівець                                -1

Договірний відділ                                            -5

- начальник відділу                                          -1  

- заступник начальника відділу                      -1

- головний фахівець                                         -2  

- провідний фахівець                                       -1       

 • Відділ з контролю за об’єктами житлового господарства:     -7

 • - начальник відділу                                                                     -1     

 • - заступник начальника відділу                                                 -1       

 • - головний фахівець                                                                             -3

 • - провідний фахівець                                                                           -2        

 • Відділ з контролю за об’єктами комунального господарства:        -6

 • - начальник відділу                                      -1

 • - заступник начальника відділу                  -1

 • - головний фахівець                                     -2

 • - провідний фахівець                                   -2  

 • - водій легкового автомобілю                     -3

 • - прибиральник службових приміщень     -1

 • - прибиральник території                           -0,5

 - робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівлі                  -1

 

 

 1. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ І ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

 

4.1. Основними завданнями управління є: контроль за дотриманням проектних рішень, термінів будівництва та вимог нормативних документів, у тому числі якості будівельно-монтажних робіт, відповідності вартості будівництва, реконструкції проектам і кошторисам.

4.2. Відповідно до основних завдань управління, на працівників які його здійснюють, покладаються наступні функції:

 • аналіз завдань профільних управлінь на виконання будівельних робіт із складанням планів робіт на поточний рік;

 • обстеження об’єктів будівельних робіт та складання дефектних актів;

 • підготовка документації на виконання проектно-кошторисних робіт, контроль за якістю ПКД;

 • підготовча робота до укладання договорів підряду;

 • перевірка наявної кошторисної документації та розрахунків учасників торгів на предмет правильності та відповідності технічному завданню та діючому законодавству;

 • надання проектно-кошторисної документації на експертизу та контроль по усуненню недоліків в ПКД;

 • підготовка документації та надання її до ДАБІ на початок будівельних робіт;

 • проведення технічного нагляду на об’єктах, що є предметами договорів департаменту ЖКГ;

 • перевірка відповідності виконаних підрядних робіт актам приймання виконаних будівельних робіт (у т.ч. пропозиціям конкурсних торгів);

 • підготовка декларацій про готовність будівельних робіт;

 • підготовка звітів;

 • контрольні перевірки якості робіт за час гарантійної експлуатації об’єктів та внесення пропозицій підрядним організаціям;

 • контроль за відповідністю будівельно-монтажних робіт, застосовуваних конструкцій, виробів, матеріалів і обладнання, що постачається проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартів, технічних умов та інших нормативних документів;

 • прийняття своєчасних заходів і контроль за усуненням виявлених дефектів у проектно-кошторисної документації, її перегляд (у разі необхідності) та недопущення необґрунтованого збільшення кошторисної вартості будівництва;

 • перевірка наявності документів, що засвідчують якість використовуваних на будівництві конструкцій, виробів і матеріалів (технічних паспортів, сертифікатів, результатів лабораторних випробувань та ін.);

 • огляд і оцінка виконаних робіт і конструктивних елементів, приховуваних при виробництві наступних робіт, а також забезпечення вимог по забороні виробництва подальших робіт до оформлення актів на огляд прихованих робіт;

 • контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних і пред’явлених до оплати будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисної документації;

 • проведення обліку обсягів та вартості прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також обсягів і вартості неякісно виконаних підрядною організацією будівельно-монтажних робіт і витрат на усунення дефектів і переробки;

- контроль наявності і правильності ведення первинної виконавчої технічної документації (виконавчих схем інструментальної зйомки змонтованих конструкцій, частин будівель, споруд та інженерних комунікацій, загальних і спеціальних журналів робіт) і відображення недоліків у випадку їх виявлення;

-   контроль за виконанням будівельно-монтажними організаціями вказівок і приписів авторського нагляду і органів державного будівельного контролю, а також вимог технічного нагляду замовника, що відносяться до питань якості виконуваних будівельно-монтажних робіт і застосовуваних конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування, забезпечення своєчасного усунення дефектів і недоробок, виявлених при прийманні окремих видів робіт, конструктивних елементів будівель, споруд та об’єктів у цілому;

- участь у комісійних перевірках якості окремих конструкцій і вузлів, видів будівельно-монтажних робіт, обладнання та механізмів при їх прийманні;

 • участь у огляді об’єктів, будівель і споруд, що підлягають консервації, і в оформленні документації на консервацію або тимчасове припинення будівництва підприємств, будівель і споруд, а також в оцінці технічного стану об’єктів при передачі їх будівельно-монтажним організаціям для продовження робіт;

 • участь у перевірках, що проводяться органами державного нагляду та будівельного контролю, а також відомчими інспекціями і комісіями;

 • контроль погодження, отримання дозволів і т.д. щодо ПКД та супутніх документів із заінтересованими, відповідно до діючих державних будівельних норм та інших нормативних документів, органами та установами;

 • сповіщення органів державного будівельного контролю про всі випадки аварійного стану на об’єктах будівництва та обсяги робіт з ліквідації аварій;

 • підготовка технічного завдання для проведення тендерних закупівель (як допорогових так і надпорогових) департаментом ЖКГ ММР з поточного, капітального ремонту, будівництва, реконструкції, реставрації і т.д.

 • співпраця з управлінням фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ з питань, що пов’язані із укладанням договорів на поточний і капітальний ремонт, виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення авторського нагляду на об’єктах, проведення експертизи кошторисної частини проектної документації, а також інших договорів, у якості служби Замовника вказаних договорів.

 

4.3. Особи, що здійснюють технічний нагляд:

     1) проводять перевірку:

   -  наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій,     виробів,    матеріалів    та    обладнання,    що використовуються  під  час  будівництва  об'єкта,   -   технічного паспорта,  сертифіката,  документів,  що  відображають  результати лабораторних випробувань тощо;

   -  відповідності виконаних      будівельно-монтажних      робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;

   -  відповідності обсягів        та        якості       виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;

   - виконання підрядником  вказівок  і   приписів,   виданих   за результатами         технічного         нагляду,        державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;

     2) ведуть    облік    обсягів    прийнятих    і     оплачених будівельно-монтажних  робіт,  а  також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;

     3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку  результатів виконаних   робіт,  у  тому  числі  прихованих,  і  конструктивних елементів;

     4) повідомляють  підряднику  про   невідповідність   виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;

     5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;

     6) беруть участь у проведенні перевірки:

   -  робочою комісією   якості   окремих   конструкцій  і  вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності  змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів технічним умовам;

   -  органами державного   нагляду   та  архітектурно-будівельного контролю;

     7) виконують інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті.

 

 1. ПРАВА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ

 

 1. Давати оперативні завдання працівникам управління.

 2. Проводити розподіл посадових обов’язків серед працівників управління та проводити закріплення за проведенням технічного нагляду на об’єктах будівництва, реконструкції та капітального і поточного ремонту.

 3. Контролювати роботу проектно-кошторисної групи.

 4. Готувати щорічний кошторис витрат на утримання управління.

 5. Проводити підбір та розстановку кадрів управління за погодженням із директором департаменту ЖКГ, представляти працівників до заохочення або покарання у відповідності з оцінкою їх роботи.

 6. Проводити виробничі наради, на яких розглядати питання які відносяться до компетенції управління.

 7. Формувати щомісячні плани робіт по будівництву, реконструкцією та капітальному ремонту об’єктів ЖКГ за поданням галузевих начальників управління департаменту ЖКГ.

 8. Отримувати від працівників інших підрозділів подання матеріалів (даних), необхідних для виконання завдання, поставленого перед управлінням.

 9. Одержувати від посадових осіб у порядку, встановленому виконавчим комітетом міської ради, документи, довідники, інші відомості, які необхідні для виконання своїх обов’язків.

 10. Залучати, за згодою керівників відділів, або за вказівкою керівництва департаменту, працівників відділів до підготовки проектів рішень міської ради, виконкому міської ради і розпоряджень міського голови, інших документів, а також здійснення перевірок, які проводяться управлінням.

 11. Створювати сприятливі умови для ефективної роботи працівників управління, організовувати навчання, забезпечувати будівельною літературою, засобами виміру та іншим технічними засобами.

 12. Вносити пропозиції директору департаменту ЖКГ, щодо поточних видатків на утримання управління, в тому числі пропозиції по формуванню фонду заробітної плати працівників.

 13. Проводити контрольні перевірки обсягів виконаних робіт підрядними організаціями їх якості, проводити службові перевірки щодо працівників управління.

 14. Забезпечувати дотримання працівниками управління законодавства України з питань боротьби з корупцією.

 

 1. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА:

 

 • своєчасне та якісне виконання закріплених за управлінням завдань та оперативних доручень директора департаменту ЖКГ;

 • стан трудової дисципліни й роботу з кадрами;

 • приведення у відповідність до діючого законодавства підготовлених управлінням проектів рішень виконкому, розпоряджень та інших документів із питань роботи житлово–комунального господарства міста;

 

 1. КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ РОБОТИ УПРАВЛІННЯ.

 

Критерієм оцінки роботи управління є своєчасний та якісний контроль за проведенням будівництва, реконструкції, та капітального ремонту об’єктів ЖКГ міста, підготовка документації для початку та завершення будівельно-монтажних робіт.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104