Як створити ОСББ?

                  Для  створення ОСББ, співвласники будинку необхідно виконати ряд дій:

1. Створити ініціативну групу з не менше ніж трьох власників приміщень. Така група  обирається зборами співвласників будинку та оформлюється відповідним протоколом. Діяльність такої групи передбачена нормою Закону України "Про ОСББ" (протокол обрання ініціативної групи_1_).

 Ініціативна група повинна опанувати теоретичну базу, насамперед закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001 (із змінами, внесеними згідно із Законами (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2866-14) та закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 04.05.2015 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/417-19)

2. Ініціативна група має з'ясувати:

1) реальний технічний стан будинку, його інженерного устаткування, тепло- і водопровідних мереж, даху, стін, фундаменту, а також стан допоміжних приміщень (підвали, горища тощо);

2) реальний економічний стан будинку. Для цього треба порівняти обсяг платежів, які сплачують мешканці за експлуатаційне обслуговування будинку, що дорівнює сумі загальної площі квартир, помноженої на тариф, визначений органом місцевого самоврядування з реальною собівартістю обслуговування будинку ЖЕКом.

Цей економічний аналіз, усвідомлення головних статей витрат майбутнього ОСББ дасть змогу ініціативній групі скласти проект кошторису яким зазвичай цікавляться мешканці на установчих зборах

Дольова участь ("частка")   співвласника  квартири  та/або  нежитлового  приміщення  визначається відповідно до його частки як співвласника квартири та/або нежитлового приміщення. (ст. 20 "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків").

3) зібрати інформацію про будинок і про його мешканців (технічну характеристику будинку, кількість приватизованих і неприватизованих квартир, наявність вбудованих нежитлових приміщень та їх належність, площа, строки оренди, використання допоміжних приміщень, кількість мешканців будинку, що мають різні пільги, право на субсидії, дані про дотації і т. ін.). Ініціативна група складає список власників (співвласників) квартир і нежитлових приміщень згідно їх правовстановлюючих документів на житло.

 

3. Ініціативна група розробляє статут ОСББ на основі Типового статуту та вимог ст. 7 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків". (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03)

У статуті має бути визначено таке:

-підстави та  порядок   ліквідації,   реорганізації   (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.

     Статут  може містити також інші положення, що є істотними для діяльності  об’єднання  та  не  суперечать  вимогам законодавства.

Включення  до  статуту  відомостей  про  склад  співвласників не є обов’язковим.

 

4. Після розробки проекту Статуту і завершення роз'яснювальної роботи Ініціативна група організовує проведення установчих зборів.

Повідомлення  про  проведення установчих зборів направляється ініціативною  групою  не  менше  ніж за 14 днів до дати проведення установчих  зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається  кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення   (рекомендованим   листом).   У   повідомленні   про проведення  установчих  зборів  зазначається,  з  чиєї  ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.      Час і  місце  проведення  обираються  зручними  для більшості можливих учасників зборів.

Повідомлення повинно містити таку інформацію:

- з чиєї ініціативи скликаються збори;

- місце проведення;

- час проведення;

- проект порядку денного.

На установчих зборах розглядаються такі питання:

• створення об'єднання співвласників, визначення його назви;

• розгляд і затвердження статуту об'єднання;

• вибори правління, ревізійної комісії і уповноваженої особи, відповідальної за реєстрацію;

• інші питання.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

Інформація щодо створення ОСББ по Миколаївській області в розрізі міст та районів за 2014-2016 роки за станом на 01.07.2017
Формат: PDF | Добавлен: 05/07/2017 10:33:31

Слайди: «Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” від 14.05.2015 № 417-VIII»
Формат: PPT | Добавлен: 18/11/2016 17:02:13

Слайди: «Питання тарифної політики та соціального захисту населення в умовах запровадження ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком». 
Формат: PPTX | Добавлен: 18/11/2016 17:02:39

Інформація про виконання заходів обласної Програми часткового відшкодування кредитів на реалізацію енергозберігаючих заходів у житловому фонді на 2016 - 2020 роки
Формат: PDF | Добавлен: 19/01/2017 16:22:33

Інформація про отримання пільгових кредитів, направлених на заходи з енергозбереження по Миколаївській області станом на 01.01.2017
Формат: PDF | Добавлен: 19/01/2017 16:23:19

Постанова КМУ від 28.12.2016 №1022 "Про затвердження Порядку визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню"
Формат: PDF | Добавлен: 20/01/2017 12:50:13

 

5. Для проведення зборів не завадить заздалегідь підготувати "порядок ведення зборів", тобто все те, що має говорити голова зборів на основі протоколу установчих зборів. Крім того: статут, пропозиції щодо обрання правління і ревізійної комісії, кандидатуру уповноваженого для надання установчих документів на державну реєстрацію, назви ОСББ.

 

6. Перед початком проведення зборів ініціативна група проводить реєстрацію їх учасників.

Керівник ініціативної групи відкриває зборі і пропонує кандидатуру голови зборів. Зміст зборів зрозумілий зі зразка протоколу. Кожне питання порядку денного голосується окремо, що необхідно засвідчити особистим підписом на протоколі або у так званому "листі голосування". (протокол зборів _2_, додаток до протоколу _3_)

При проведенні установчих зборів кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість  голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири  або  нежитлового  приміщення  співвласника  у загальній площі всіх  квартир  та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Якщо   одна  особа  є  власником  квартир  (квартири)  та/або нежитлових  приміщень,  загальна  площа яких становить більш як 50 відсотків  загальної  площі  всіх  квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має  один  голос  незалежно  від  кількості  та  площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Рішення  вважається  прийнятим,  якщо  за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

Якщо  в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення   не   набрано   кількості   голосів   "за"  або  "проти", встановленої  частиною  дев’ятою цієї статті, проводиться письмове опитування  співвласників, які не голосували на установчих зборах.

Письмове   опитування   співвласників   проводиться   протягом  15 календарних   днів  з  дати  проведення  установчих  зборів.  Якщо протягом  зазначеного  строку  необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

Письмове  опитування  під  час  установчих  зборів об’єднання проводиться   в   порядку,   передбаченому  Законом  України  "Про особливості   здійснення   права   власності  у  багатоквартирному будинку" (примірний бланк письмового опитування -4-)

Рішення  приймається  шляхом  поіменного голосування. Під час підрахунку  голосів  враховуються  і голоси, подані співвласниками під  час  проведення  установчих  зборів, і голоси, подані під час письмового  опитування.  Рішення  оформляється  особистим підписом кожного,  хто  проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").

У разі створення об’єднання власниками квартир та/або нежитлових приміщень у двох і більше багатоквартирних будинках голосування співвласників щодо створення такого  об’єднання проводиться за кожним багатоквартирним будинком окремо. Результати   голосування визначаються окремо для кожного багатоквартирного будинку.

Установчі збори  приймають рішення про створення об'єднання і затверджують його статут. Установчі  документи  об’єднання  підписує  голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа.

 

7. Новообране Правління готує і подає пакет документів (згідно Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб") для державної реєстрації.

Уповноважена установчими зборами особа (бажано майбутній голова Правління ОСББ) подає такі документи:     

а) протокол установчих зборів з додатком (прошиті та пронумеровані)

б) статут у вигляді 2-х оригіналів (прошиті та пронумеровані);

в) реєстраційну форму Ф-1;

Реєстрація об'єднань, найменування яких тотожні найменуванням інших об'єднань, внесених до державного реєстру, не допускається.

Орган державної реєстрації не має права вимагати від заявника подачі інших документів, документів, оформлених за вимогами, не передбаченими Порядком державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.

Треба зазначити, що державна реєстрація створюваних об'єднань здійснюється безкоштовно.

Об'єднання  вважається  створеним  з  дня його державної реєстрації.

Колишній   балансоутримувач   багатоквартирного  будинку  або особа,  яка  здійснювала  управління  багатоквартирним будинком до створення   об’єднання,   у  тримісячний  строк  з  дня  державної реєстрації   об’єднання   забезпечує   передачу   йому  примірника технічної  та  іншої  передбаченої  законодавством документації на будинок,  а  також  документа,  на підставі якого багатоквартирний будинок  прийнято в експлуатацію, технічного паспорта і планів інженерних мереж.

У разі відсутності документації на багатоквартирний будинок колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала  управління  багатоквартирним  будинком  до  створення об’єднання, протягом півроку з дня державної реєстрації об’єднання відновлює її за власний рахунок. 

Передача будинків на баланс ОСББ.

 

1. Порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу колишнього балансоутримувача на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) регулює процедуру передачі житлового комплексу на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а також житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, з балансу колишнього балансоутримувача.

 

 2. Загальні збори Об'єднання вирішують питання про:

 

 - прийняття житлового комплексу на баланс Об'єднання;

 

 - залишення житлового комплексу або його частини на балансі попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним відповідного договору);

 

 - передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою відповідного договору.

 

 3. Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс повинна відбуватися при наданні Об’єднанням таких документів: копії статуту ОСББ, копії витягу з державного реєстру про реєстрацію ОСББ, протоколу зборів мешканців житлового комплексу, переліку власників квартир житлового комплексу з указанням приватизованих та викуплених квартир.

 

 

4. Для приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс утворюється відповідна комісія.

До складу комісії включаються представники департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, попереднього балансоутримувача, Об'єднання, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Миколаївської міської ради та управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради, При необхідності до роботи в комісії залучаються представники спеціалізованих підприємств міста.

 

Комісію очолює представник приймаючої сторони.

5. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу або його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт приймання-передачі, згідно з додатком до цього Порядку . ( акт_5 _)

6. Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом будинку та відповідною технічною документацією (інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного звернення від Об'єднання.

 

У разі втрати, план земельної ділянки, технічний паспорт будинку або технічна документація виготовляються чи відновлюються за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця після надходження відповідного звернення від Об'єднання.

7.Після надання пакету документів щодо передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс управлінням з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради готується відповідне розпорядження. Після його реєстрації приймаючою та передаючою сторонами підписується акт приймання - передачі.

 

Передача захисних споруд цивільної оборони здійснюється за окремим актом приймання - передачі, який є невід’ємною частиною акта приймання – передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс.

Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі, а також управлінню з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи скріплюються печаткою).

 

8. Датою передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

 

ДОДАТКИ:

Протокол ініціативної групи;     Бланк протоколу установчих сборів;       Додаток до протоколу;    Бланк письмового опитування;           Акт приймання передачі.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

53-77-11 приймальня

Адреса: вул. Адмірала Макарова 7,

Миколаїв, Миколаївська, 54000

Графік роботи

Понеділок         

Вівторок            

Середа                  8:30 - 17:00    

Четвер             

П"ятниця         

Субота         

Неділя                      Вихідні           

Обідня перерва з 12.30 до 13.00

© 2018 Department of housing and communal services Nikolaev

УВАГА! екстрені служби за телефонами:

101;  102;    103;   104